Všeobecné závodné pravidlá

1 Závodné pravidlá

1.1 Limity trate

Limity tvoria biele neprerušované čiary nachádzajúce sa na pravej a ľavej strane závodnej dráhy. Jazdec je povinný zostať minimálne 2 kolesami v limitoch trate. Porušenie limitov trate sleduje automatická aplikácia „Real Penalty“ pokiaľ admin závodov neurčí inak.

Okrem automatického systému ktorý sleduje tie najvážnejšie porušenia pravidiel, administrátori majú právo na manuálnu kontrolu dodržiavania limitov trate počas aj po závode. V prípade zistenia porušenia limitov trate je možné rozhodnúť o dodatočnom postihu pre jazdca ktorý sa previnil vo forme časového trestu.

1.2 Súboje

Od všetkých jazdcov sa očakáva dodržiavanie pravidiel fair-play, športové chovanie a rešpekt a to najmä v vzájomných súbojoch.

Pri súboji môže brániaci jazdec zmeniť stopu pri bránení maximálne jeden krát v brzdnej zóne pred zákrutou. Akékoľvek kľučkovanie, blokovanie a vytláčanie mimo trate bude trestané.

Pokiaľ sa predná časť útočiaceho auta nachádza aspoň na úrovni polovice brániaceho auta, považuje sa to za súbežnú jazdu a brániaci jazdec prichádza o právo voľby stopy.

1.3 Odstavenie vozu (pravidlo ESC)

Odstavenie vozu a návrat do pitov pomocou klávesy ESC nie je obmedzené počas tréningu (practice). Jazdec tak ale musí urobiť mimo závodnej stopy bezpečne a tak aby neohrozil okoloidúcich jazdcov.

Počas kvalifikácie je použitie klávesy ESC obmedzené iba na priestor PIT zóny, použitie klávesy ESC mimo tejto zóny je možné iba v prípade že už jazdec ktorý klávesu ESC použil zostane v pit zóne a nevyjde opäť na trať.

1.4 Modré vlajky

V prípade že sa pomalší jazdec ocitne v situácii že ho dobehol jazdec v poradí pred ním o kolo, budú mu zobrazené modré vlajky.

V takomto prípade je pomalší jazdec povinný pustiť rýchlejšie vozidlo čo najskôr a najbezpečnejšie, zároveň nesmie obmedziť ani ohroziť iné vozidlo nachádzajúceho sa v blízkosti.

2 Penalizácie

Organizátori majú možnosť prehrešky voči pravidlám trestať viacerými spôsobmi – trest počas závodu udelený automatickým systémom, trest počas závodu udelený administrátorom, trest udelený po skončení závodu.

2.1 Automatické tresty

Počas závodu automatický systém sleduje tieto priestupky a udeľuje tieto tresty:

 • Uliaty štart – drive trough – prejazd boxovou uličkou
 • Nedodržanie rýchlosti pri vjazde do pit zóny – drive trough – prejazd boxovou uličkou
 • Porušenie limitov trate nad stanovený limit – drive trough – prejazd boxovou uličkou
 • Nevykonanie predchádzajúceho trestu v stanovenom čase resp. počte kôl – stop and go 10 – zastavenie na 10s v pit zóne (je potrebné zastaviť mimo svojho pit boxu aby sa čas počítal)

Počet porušení limitov trate po ktorom bude nasledovať automatický trest bude nastavený podľa zváženia administrátora závodu, ktorý toto číslo oznámi jazdcom ešte pred začatím závodu.

2.2 Vyšetrovanie incidentov a protesty

Po závode je jazdec ktorý sa stal účastníkom incidentu oprávnený podať protest voči zúčastnenej protistrane. Protest je možné podať najneskôr do 24 hodín od času ukončenia závodu  prostredníctvom formulára na webovej stránke https://racing.tm-modding.eu/incident-report/ .

Protesty môžu podávať iba priami účastníci incidentu, protesty on ľudí ktorých sa situácia netýka nebudú prijaté.

Výsledok riešenia protestu bude oznámené všetkým zúčastneným stranám do 48h od prijatia protestu a budú definitívne a nemenné.

2.3 Dostupné tresty

 • varovanie
 • prejazd boxovou uličkou
 • zastavenie v pit zóne na 10s (stop and go)
 • +5 sekúnd v cieli závodu
 • +10 sekúnd v cieli závodu
 • +20 sekúnd v cieli závodu
 • +30 sekúnd v cieli závodu
 • Diskvalifikácia zo závodu
 • Diskvalifikácia zo šampionátu

Tresty udeľujú administrátori závodu po prehodnotení situácie podľa závažnosti porušenia pravidiel.

Organizátori majú právo akúkoľvek časť znenia týchto pravidiel zmeniť, a to kedykoľvek, bez varovania a bez konzultácie s účastníkmi. Pokiaľ organizátori oznámia zmenu pravidiel, potom začnú platiť s okamžitou platnosťou, pokiaľ nie je stanovené inakšie. Nie je podmienkou, aby táto zmena bola predtým vložená do oficiálnych dokumentov.

Rozhodnutia urobené organizátormi sú konečné a majú najvyššiu váhu. To platí aj keď sa rozhoduje o veciach, ktoré nie sú pravidlami ošetrené.